Şiilik (Şia) nedir?  Şiilik (Şia) hakkında bilgiler.

ŞiilikHz. Ali’nin Hz. Peygamberden sonra nass ve tayinle imam olduğuna inanan, imametin kıyamete kadar onun soyuna ait olduğunu ileri süren, bu imamların masum olduklarını iddia eden topluluklara Şia denir. Şiiler, imamet konusunu inanç esaslarından biri olarak kabul ederler. Onlara göre imamet konusu hem ayetlerle hem de Hz. Peygamberin vasiyetiyle sabit olmuştur ve her ikisi de Hz. Ali için gerçekleşmiştir. Tarih içinde gelişerek itikadi, siyasi ve fıkhi konularda kendine özgü fikirleriyle bağımsız bir ekol olarak varlığını sürdürmüştür.

Şiilik zamanla kendi içinde birçok konuda farklı tutum ve görüşler benimseyerek değişik kollara bölünmüştür. Zeydiye, İsmailiye ve İsna Aşeriye-İmamiye gibi kolları günümüze ulaşarak varlığını devam ettirmişlerdir. Günümüzde Şiilik denildiği zaman İmamiye ekolü anlaşılır. İmam olanların sayısının on iki olduğuna inandıkları için “İsna Aşeriye” olarak da isimlendirilen İmamiye İran’da resmi mezhep olarak benimsenmiştir. İmamiye ekolüne göre dinin temel esasları tevhit, adalet, nübüvvet, imamet ve ahiret (mead) olmak üzere beştir. İman esasları içinde yer alan imamet inancına göre imamların sayısı on ikidir. On ikinci imam hâlen sağdır ve günü geldiğinde tekrar dönerek yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Şia’nın diğer önemli bir ekolü olan Zeydiye, İmamiye’nin dördüncü imam olarak kabul ettiği Ali Zeynelabidin’in oğlu olan Zeyd’i imam olarak kabul eder.

Bugün Yemen’de yoğun olarak yaşayan Zeydiler, imamet konusunda diğer Şii fırkalardan ayrılırlar. Onlara göre Hz. Peygamber isim ve şahıs belirterek kimseyi imam olarak tayin etmemiştir. Haşimoğullarına mensup, ilim, cesaret ve takva sahibi bir kimse imametini ilan ederek ayaklanırsa imamlığı hak etmiş olur. İmamlar hatasız ve günahsız değillerdir. İsmailiye ekolü ise Cafer-i Sadık’ın ölümünden sonra imametin oğlu İsmail’e ve onun soyundan gelenlere ait olduğunu iddia eder. İsmaililer, Fatımi Devleti’nin kurulmasıyla birlikte güçlenmişler ancak bu devletin yok olmasıyla zayıflamışlardır.