RTÜK Nedir?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulan kamu kuruluşudur. RTÜK Mayıs 1994’te kuruldu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dokuz üyeden oluşur. Üyeler, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı olarak gösterilecekleri adaylar arasından, her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir.

Devletçe ve kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır.

Görev ve Yetkiler

  • Radyo ve Televizyon Üst Kurulur, ön gördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlal eden, yayın ilkelerine ve Kanun’da belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister.
  • Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde ihlale konu olan programın yayını, bir ila on iki kez arasında durdurur. Bu süre içinde programın yapımcısı ve varsa sunucusu hiçbir ad altında başka bir program yapamaz.
  • Yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Üst Kurulca hazırlattırılacak eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlaki gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır.

Kurul kararları idari yargının denetimine açıktır. TRT genel müdürü RTÜK’ün göstereceği 3 aday içerisinden Bakanlar Kurulu tarafından atanır ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri, üyelerinin nitelikleri, seçim usulleri ve görev süreleri kanunla düzenlenir.

Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanunla düzenlenecek  şartlar çerçevesinde serbesttir.

RTÜK Başkanları

Ali Baransel (Mayıs 1994 – Mayıs 1996)

Güneş Müftüoğlu (Mayıs 1995 – Mart 1997)

Orhan Oğuz (Mart 1997 – Aralık 1997)

İbrahim Agah Çubukçu (Aralık 1996 – Nisan 1998)

Kutlu Savaş (Nisan 1998 – Mayıs 2000)

Nuri Kayış (Mayıs 2000 – Haziran 2002)

Fatih Karaca (Haziran 2002 – Temmuz 2005) (2 dönem Başkanlık)

Aykut Zahid Akman (Temmuz 2005 – 14 Temmuz 2009) (2 dönem başkanlık)

Davut Dursun (Temmuz 2009-)