Net İyon Denklemi

g+(aq)+ NO3-(aq)+ Na+(aq)+Cl(aq)===>AgCl(k)+ Na+(aq)+ NO3 (aq)

İşte bu noktada yeni bir kavramla tanışıyoruz: net iyon denklemi

Burada gümüş nitrat yerine gümüş florür ya da sodium klorür yerine potasyum klorür de kullanabilirdik. Sonuçta buluşan ve çökelen iyon çifti gümüş ve klordür Bunun için yukarıdaki çökelme tepkimesinin net iyon denklemi şöyledir:
.
Ag+(aq)+ Cl(aq) ===> AgCl (k)

5.5 Örnek:

Baryum klorür çözeltisiyle sodium sülfat çözeltisi karıştırıldığında barium sülfatın çökeldiği gözleniyor. Buna gore tepkimenin net iyon denklemini yazınız
.
Çözüm

Baryum klorür + sodium sülfat ===> baryum sülfat + sodium klorür

BaCl2(aq) + Na2SO4(aq) ===> BaSO4(k) + 2NaCl(aq)

Baryum ve sülfat iyonları çökeldiğine gore net iyon denklemi bu iyonları içermelidir .

Net iyon denklemi:

Ba+2(aq) + SO4-2(aq) ===> BaSO4(aq)