Mehdi ne demek? Mehdi anlamı.

MehdiMehdi, “hidayete erdirilen ya da hidayete vesile olan” anlamlarına gelmektedir. “Kendisine rehberlik edilen”, Allah tarafından yol gösterilen, hususi ve şahsi bir tarzda Allah’ın hidayetine nail olan kişi manasındadır.

Mehdilik konusu deccal, süfyan, melhame, ahir zaman ve kıyamet gibi eskatolojik korku mitleri ile birlikte işlenir. İmam Suyutiye göre Ashab-ı Kehf, Mehdi’nin yardımcıları olacak, İsa O’nun zamanında gökten inecek ve Deccal ile harb ederken beraber olacaklardır.

Dört halife yani Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali (r.a) ve onların doğru yolunda gidenlere de mehdiyyun, yani mehdiler denmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Sizi sünnetime sımsıkı sarılmaya, raşid ve mehdî halifelerimin yolunda gitmeye teşvik ederim” Tirmizî, İlim: 16; İbni Mâce, Mukaddime: 6; Ebû Davud, Sünnet: 5.

Mehdi deyimi “bir inanç olarak” tarihte ilk kez Keysanilik hareketinin kurucusu olan Ali ‘nin oğlu Muhammed El Hanefiyye için kullanılmıştır. Ayrıca Haris b. Süreyye, Abdullah bin Zübeyr, Ali’nin kölesi Keysan, oğlu Hüseyin, Abdullah bin Zübeyr, Muhtar es Sakafiye bağlı Ali, Emevi halifesi Süleyman bin Abdülmelik ve Yezid’in oğlu Ebu Muhammed için de mehdilik iddia veya isnadları bulunmaktadır.