Matematiği anlamıyorum neden bu kadar can sıkıcı?

Bir çok insan için matematik, anlaşılması güç, anlaşılamadığı için can sıkıcı, insanda korku uyandıran bir etkinlik olarak görülmüştür (Batdal, 2005). Matematik öğretiminde öğrenci başarısı genel olarak düşük olmakta ve bu başarısızlığa bağlı olarak da öğrenciler matematiğe karşı olumsuz bir tutum geliştirmekte, matematik pek çok öğrenci için korkulu bir rüya haline gelmektedir. Bu durumun nedenleri arasında matematik öğretiminde başvurulan yöntemlerin yeri büyüktür (Baykul, 2003). Matematiksel yeterliklerin kazandırılması, matematiğin zor bir ders olduğu kanısının değiştirilmesi ve öğrencilerde matematiğe karşı olumlu tutum geliştirilmesinde, matematiğin farklı yöntemlerle işlenmesi etkili bir yöntem olabilir (Soylu, 2001).

Matematikte öğrenci performansı ile ilgili faktörler açısından ülkemizi ilgilendiren bazı ayrıntıların incelendiği PISA raporunda (EARGED, 2005) ulaşılan sonuçlara göre; 15 yaş grubu öğrencilerimizin matematiğe karşı ilgisi, güdüsü, okula ve derse karşı tutumu ve özgüveni OECD ortalamalarına yakın olmakla birlikte matematikte kendilerini yeterli görme bakımından OECD ülkelerinin gerisinde kalmakta; matematikte önemli ölçülerde kaygı ve sıkıntı duymaktadırlar. Türkiye’nin 15 yaş grubu öğrencilerinin ortalama performansı, PISA değerlendirmesine katılan tüm OECD ülkelerindeki öğrencilerin performansından düşüktür. OECD ülkelerindeki öğrencilerin sadece yüzde 21’i en düşük veya bundan daha düşük başarı düzeyinde değerlendirilirken, Türk öğrencilerin yarıdan fazlası bu gruba girmiştir (Dünya Bankası, 2005). Türkiye’nin matematik puanı bakımından 40 ülke arasından 28. olduğu görülmektedir. TIMSS (EARGED, 2003) raporu ile ilgili olarak da, öğrencilerimizin matematik ortalaması uluslararası ortalamanın altındadır.

matematik-neden-sevilmez

Bu durum ülkemizdeki matematik eğitiminde başarıyı ve olumlu tutumların geliştirilmesi ile ilgili olarak araştırmalar yapılmasını ve matematiğin öğretilmesine ilişkin çeşitli seçeneklerin geliştrilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu noktadan hareketle müzik ve matematik ilişkisine bakıldığında araştırmaların oldukça anlamlı olduğu görülmektedir. Müziğin, matematik öğretiminde kullanılmasıyla öğrencilerin akademik başarılarının arttırmakta olduğunu gösteren bir çok araştırma bu projenin de ortaya çıkmasında önemli bir temel oluşturmuştur.