Enerji NedirÜnlü bilim adamı Albert Einstein Aynştayn, maddeyi enerji terimleriyle değerlendiren bir kuram teori ortaya koyan ilk bilgindir Başka türlü söylemek gerekirse, maddenin enerjiye dönüşebileceğini göstermiştir. Bu durumda madde ikinci planda kalmış, fizik dünyasında en önemli şey enerji, olmuştur.

Günümüzde bilim dünyasının en büyük amacı, insanın barış ve bolluk içinde yaşamasını gerçekleştirebilmek için atomdan enerji sağlamaktır. Bu düşüncenin uygulama alanına konması, insanlığın düşünce tarihinde gerçek anlamıyla dev ölçüde bir devrim demektir.

Şimdi de geniş anlamıyla enerjinin ne demek olduğunu görelim. Enerji, bir cisimde, bir maddede bulunan iş yapabilme yeteneği, ortaya iş çıkarma gücüdür. Bir insanda, bir makinede, yüksek bir yerden akan suda her an için belirli bir iş yapabilme gücü, dolayısıyla belirli miktarda enerji vardır. Söz gelişi bir otomobili ele alalım. Otomobilin motorunun çalışması için kuvvet kullanılmalıdır. Bu nedenle bir kuvvetin sağlanması gerekir. kuvveti meydana getirecek şey enerjidir

Buradaki enerji nereden mi gelir Otomobilin deposuna doldurulan yakıt benzin ,motorun çalışması için gerekli enerjiyi verir. silindirin içinde yanan benzin,belirli bir kuvveti işbaşı yapar. Bu kuvvet de, motorun bütününü çalıştıran dişlileri, tekerlekleri harekete getirir. Sonunda enerji bir iş yapmış, otomobili yürütmüştür.

Fizik biliminin iki önemli unsurundan biri enerji, öteki de kütledir. Bu iki unsuru birbirinden tam olarak ayırmak, ayrı düşünmek sözkonusu değildir. Enerji türlerini mekanik enerji, kimyasal enerji, elektrik enerjisi, atom enerjisi diye sayabiliriz. Bütün enerji şekilleri aslında iki genel bölümde toplanır. Bunlar

Potansiyel Enerji Kinetik Enerji bölümleridir. Potansiyel enerji, bir cismin bulunduğu yer, ya da durumu dolayısıyla edindiği enerji miktarıdır. Yukarda değindiğimiz petrol benzin akaryakıt örneğinde, moleküller elektriksel kuvvetle bir arada tutulmaktadır. Enerji bu moleküllerde depolanmıştır. Buradaki enerji potansiyel enerjidir, Benzin patlamayla ateşlendiği zaman, potansiyel enerji kullanılmış olur. Yüksek bir yerden akan suda, bir oku koyuvermek için gerilmiş yayda, bir Saatin zembereğinde de potansiyel enerji vardır.

Kinetik enerji, cisimlerde hareket halinde olmalarından dolayı bulunan enerjidir Yüksekten akan su bir değirmenin çarkına çarptığında, gerilen yay serbest bırakılıp oku fırlattığında, saatin zembereği dişlileri harekete geçirdiği zaman, daha yukarda belirtilen cisimlerdeki potansiyel enerji, kinetik enerjiye, dönüşmüş demektir.

Kimyasal değişmeler yoluyla da birçok enerji şekilleri elde edilebilir. Bazı maddeler oksijenle birleşerek yanar, bu yanmayla ışık ve ısı verirler. Buradaki yanma olayı kimyasal bir değişmedir. Yanmayla meydana gelen ısı ve ışıksa birer enerji kaynağıdır. Tıpkı bunun gibi, fiziksel değişmeler de enerji elde edilmesine yararlı olur. ses fiziksel değişme nitelikli bir enerji kaynağıdır. Akarsu gücü ise mekanik enerji türlerinden biridir.

Potansiyel enerji ile kinetik enerji arasındaki ilişki şöylece belirtilebilir. Hareket halindeki bir cismin kitlesinden ve hızından meydana gelen enerji kinetik enerjidir. Cisim düşmekle potansiyel enerji kaybeder ve kinetik enerji kazanmış olur. Fakat kazanılan enerji miktarı daima kaybedilen miktara eşittir. Gerçekte, yeryüzündeki enerji miktarı daima aynı kalır. Yeni enerji yaratamayız ve mevcut enerji miktarından bir kısmını yok edemeyiz Düşmeyle, akan suyla, kömürle, atomla ne yaparsak yapalım, enerjinin, sadece bir şekilden başka bir şekilde dönüşmesi sözkonusudur. Yoksa kullanılan enerji kaybolup gitmiş değildir.