Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) nedir? Devlet Planlama Teşkilatı görevleri nelerdir?

Devlet-Planlama-TeşkilatıDevlet Planlama Teşkilatı (DPT)

Devlet Planlama Teşkilatı, Başbakana bağlı olup, başbakan bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir devlet bakanı vasıtasıyla kullanabilir.

Devlet Planlama Teşkilatının Görevleri

  • Kalkınma planları ile yıllık programları hazırlamak,
  • Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkanlarını tespit ederek takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde hükümete müşavirlik yapmak,
  • Bakanların ve kamu kurum ve kuruluşların iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek ve bu konularda hükümete müşavirlik yapmak,
  • Uluslar arası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek,
  • Kalkınmada öncelikle yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı izlemek ve koordine etmek,
  • Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve yıllık programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda hükümete müşavirlik yapmak,
  • Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan hedef ve amaçlarına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve yönlendirme politikalarının genel çerçevesini hazırlamak ve hükümete teklif etmek

Bilgi:

Devlet Planlama Teşkilatı; Yüksek Planlama Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından meydana gelir.