Banker nedir banker ne demektir? Bankerlik tarihi ve bankerler ne iş yaparlar nasıl para kazanırlar sorularının yanıtlarının olduğu sayfamız.

banker-nedir

Para, kredi, esham ve tahvilat işleriyle ve bunlara benzer daha başka muamelelerle uğraşan kimseye «banker» denir.

XIX. yüzyılın ortalarına kadar iş hayatında gördüğümüz bankerlerin çalışma alanları daha genişti. Bankerler, para işlerinden başka komisyonculuk, nakliyecilik, ticaret gibi işlerle de uğraşırlardı. Bankerlik muameleleriyle ticaret işlerinin birbirinden ayrılması, geçen yüzyılın Ortalarından itibaren sanayi ve ticaretin büyük gelişmeler göstermesi ile başlar. Bu gelişmeler, bankerliğin ve ticaretin bir tek şahısta toplu olarak yapılmasına imkân bırakmaz olmuştu. Bununla beraber, bankerler, gene ticaretle ilgilerini kesmemiş-lerdir. Bu ilgileri, bizzat ticaretle meşgul olmak yerine, ticarî işlere borç para vermek şekline dönmüştür.

Bankerler, XIX. yüzyılın ortalarına kadar devlete, hükümdar ailelerine de borç para verirlerdi. Devlet borçlarına ait istikraz tahvilleri çıkarılması usulünde de öncülük etmişlerdir. Bilhassa geçen yüzyılda her memlekette hızla gelişen demiryolculuğuna lüzumlu sermayeleri bulmakta büyük başarı göstermişlerdir. Meselâ Osmanlı İmparatorluğunda demiryolu inşasında hükümeti büyük zararlara sokan Baron Hirsch bu nevi bankerlerdendi. Bugün «Roçild gibi zengin» sözü, bîr zamanlar Avrupa’nın en büyük bankeri olan Baron Rotshschild’den gelmektedir. Bu aile bugün de vardır.

Osmanlı devrinde Galata bankerleri de devlete borç para verirlerdi. XIX. yüzyılın ortalarından sonra Avrupa’da sanayiin büyük gelişmeler göstermesi üzerine geniş sermayelere ihtiyaç görüldü. Şahsi bir teşebbüs olan bankerlik bu ihtiyacı karşılamak kudretinde olmadığından anonim şirket şeklînde kurulmuş olan bankalar, büyük miktarlarda hisse senedi, tahvilât çıkarmak, mevduat toplamak suretiyle, ekonomik sermaye ve kredi ihtiyacını karşılamaya başladılar. Büyük bankacılığın gelişmesi, bankerliğin iş alanını pek daralttı.